Audiodeskrypcja - "obraz słowem malowany"
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007, mając na uwadze, że Unia Europejska powinna zapewnić równy dostęp obywatelom do informacji, edukacji i dóbr kultury oraz, że telewizje publiczne mają do wypełnienia misję publiczną polegającą na informowaniu i edukowaniu swoich obywateli zawiera zobowiązanie do zachęcenia środków masowego przekazu, w tym dostawców informacji przez Internet, do udostępnienia ich usług osobom niepełnosprawnym.
Poprawka 65 (64) Prawo osób niepełnosprawnych i osób starszych do integracji i uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym Wspólnoty jest nierozłącznie związane ze świadczeniem dostępnych audiowizualnych usług medialnych. Środki pozwalające na osiągnięcie dostępności powinny obejmować między innymi:
język migowy, napisy, dźwiękowy opis obrazu (audiodeskrypcja) i łatwo zrozumiałe menu nawigacyjne."
(65) Zgodnie z obowiązkami nałożonymi na państwa członkowskie przez Traktat, są one odpowiedzialne za wdrożenie i skuteczne stosowanie niniejszej dyrektywy. Mogą one dowolnie wybierać odpowiednie do tego celu instrumenty zgodnie ze swoimi tradycjami prawnymi i posiadanymi strukturami, a w szczególności zgodnie z charakterem ich niezależnych organów regulacyjnych, tak by móc wykonać swoje zadanie wdrożenia niniejszej dyrektywy w sposób bezstronny i przejrzysty. Ściśle biorąc, instrumenty wybrane przez państwa członkowskie powinny przyczyniać się do upowszechniania pluralizmu mediów.
czytaj więcej Dyrektywa 2007/65/WE:
http://prawo.vagla.pl/node/7730
Na stronie sejmowej, na której można śledzić przebieg procesu legislacyjnego:
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/151.htm
W Ministerstwie Kultury rozpoczęto prace nad implementacją dyrektywy medialnej.
http://prawo.vagla.pl/node/7756